Begeleidingsmethoden
     
     

Index

• Home
• Coaching
• Supervisie
• Intervisie
• Teamcoaching
• Haptotherapie
• Shiatsu
   
   

Thema's

• Burn-out
• Stress
• Assertiviteit
• Motivatie
• Werkdruk
   
   
   
 

Supervisie.

Voor professionals die met mensen werken is het vaak moeilijk hun eigen voorkeuren, gedagingen en strevingen niet door te laten werken in hun contacten met de cliλnten. Supervisie leert hen daar zicht op op te krijgen en adequaat te handelen.

Wat is supervisie
Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarin mensen, die beroepsmatig met mensen werken, hun eigen stijl van werken verbeteren en actualiseren.

Wat is het doel van supervisie?
Om goed te zijn in hun werk is het van belang dat ze weten wat ze doen en waarom.
Dit houdt in dat ze bijvoorbeeld zicht moeten hebben op welke situaties hen problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe ze hiermee omgaan en welke alternatieven er zijn.
 
Door met een bepaalde regelmaat over dit soort zaken na te denken, ontwikkelen ze drie hoofdvaardigheden ten behoeve van uw professionaliteit:
• Ze verruimen hun vermogen om vraagstukken vanuit andere posities en invalshoeken te bekijken.
• Ze leren analyseren waar sterke en nog nader te ontwikkelen aspecten in hun houding, gedrag en vaardigheden liggen.
• ze vergroten hun vermogen tot zelfstandig leren.

In supervisie staat dit regelmatige nadenken of reflecteren voorop. Supervisanten komen met zichzelf in gesprek en brengen onder woorden wat hen beweegt en wat dit betekent. Hierdoor ontdekken ze wat voor hen belangrijk is en wat ze nodig hebben in het omgaan met andere mensen, vooral in omstandigheden die ze als moeilijk ervaren.

Supervisie voor wie?
Supervisie is daardoor bij uitstek geschikt voor: leidinggevenden, politiemensen, adviseurs, maatschappelijk werkers, leraren en artsen. Voor hen geldt dat ze zicht moet hebben op welke situaties hen problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe ze ermee omgaan en welke alternatieven er zijn.

Omdat in de praktijk juist op hen vaak een beroep wordt gedaan om professioneel te reageren vanuit adequaat op elkaar afgestemde gedachten, inzichten, gevoelens, strevingen en gedragingen, richt supervisie zich specifiek op het ontwikkelen van het vermogen tot integratie van deze aspecten.
Supervisanten leren om de eigen ervaringen opgedaan in de beroepsuitoefening zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren.

De werkvorm
Minstens 10 bijeenkomsten van minimaal 1 uur, met tussenpozen van 2 ΰ 3 weken.
De supervisant bepaalt wat hij in de gesprekken aan de orde wil laten komen. Hij schrijft steeds reflectieverslagen, die hij voor elke bijeenkomst inlevert. Deze verslagen worden aan het begin van ieder gesprek besproken.
Supervisie kan individueel zijn, of in een groep van maximaal 4 supervisanten.

Meer over supervisie vindt u op de supervisie.startpagina.nl

   
 
   
   
     
website monitoring software